Překladatelské služby

U všech realizovaných překladů ručím za kvalitu. Služby poskytuji v souladu s principy mezinárodně uznávaných norem kvality ISO 9001 a EN 15038. Jsem vázán mlčenlivostí a jsem povinnen zachovávat důvěrnost informací. Originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie mi můžete doručit e-mailem, fyzicky nebo poštou. Zajišťuji též notářské ověření. Vyhotovené soudní překlady Vám zašlu zpět na vaši adresu nebo si jej můžete vyzvednout osobně.

Zajišťuji

Překlady se soudním ověřením

Notářská ověření

Odborné překlady

Expresní překlady

Překlady velkého rozsahu

Korektury rodilým mluvčím

Překlady/přepisy zvukového záznamu

Přepisy textů

Apostila, Superlegalizace

Dodatečné ověření překladu

Dodatečné ověření překladu vyhotovují soudní překladatelé. Pečlivě pročtu originální text i vámi dodaný překlad a zkontroluji, zda si texty přesně odpovídají. Pokud překlad neodpovídá originálnímu textu, uděláml nutné opravy překladu. Nakonec originál s překladem svážu/sešiji dohromady a opatřím ho razítkem. Tím vznikne soudně ověřený překlad.

Soudní překlady

Soudní překlad ( úřední překlad, překlad s kulatým razítkem aj.) je typ překladu dokumentu, který vyžadují zejména úřady (české i zahraniční) a jiné instituce. Soudní překlad je nejčastěji požadován u dokumentů jako jsou diplomy, rodné a oddací listy, výpisy z rejstříku trestů atd. Překlad může vyhotovit pouze překladatel jmenovaný soudem k vyhotovování soudních překladů.

Zajišťované překlady

 • překlady smluv (kupních, o spolupráci, nájemních…)
 • překlady diplomů a vysvědčení
 • překlady notářských zápisů
 • překlady lékařských zpráv
 • překlady výpisů z obchodních a trestních rejstříků
 • překlady plných mocí
 • překlady technických průkazů k vozidlům
 • překlady žádosti o rozvod
 • překlady daňových přiznání
 • překlady soudních rozhodnutí
 • překlady závětí
 • překlady článků do časopisů
 • překlady webových stránek
 • překlady reklam a marketingových textů
 • překlady oficiálních dokumentů a odborných textů
 • překlady celních zpráv
 • překlady knih